Brändi audit

Brändi audit on põhjalik brändi seisundi analüüs, mis annab ülevaate ettevõtte turundustegevuste efektiivsusest ja kooskõlast ning klientide hoiakutest brändi suhtes. Auditi eesmärk on tuvastada peamised brändi väärtuse allikad, hinnata brändi hetke olukorda ning saada teavet brändi kuvandist ning tarbija tegelikest eelistustest.  

Auditi sisu, eesmärk ja olemus

Brändi audit hõlmab nii ettevõtte siseste kui ka väliste tegurite analüüsi. Auditi sisu, eesmärki ja olemust iseloomustab alljärgnev joonis. Joonisel on kujutatud brändi positisoneerimist nelja dimensiooni kaudu: (1) brändi kuvand ehk kuidas tajub brändi avalikkus, (2) brändi identiteet ehk milline on ettevõtte nägemus oma ideaalsest brändist, (3) millisena ettevõte tegelikult oma brändi esitleb ning (4) millised on tegelikud tarbija ootused ja kuivõrd need ühtivad ettevõtte poolt kehtestatud brändi lubadusega.


Brändi positsioneeringu parandamine brändi auditi abil (Kelleri brändi auditi mudel) - RÄPP Marketing

 

Milline on brändi auditist saadav kasu ettevõttele?

Brändi auditist saadavad võimalikud kasud ettevõtte jaoks:
– brändi tugevuste ja nõrkuste väljaselgitamine,
– tarbijate ja nende eelistuste parem tundma õppimine,
– ülevaade brändi positsioonist turul,
– brändi kuvandi kindlaks tegemine kindla sihtgrupi ja/või laiema üldsuse hulgas,
– ühtne ja selgelt määratletud brändi identiteet,
– parem arusaam ja fookus brändi visioonist, missioonist ning väärtuslubadusest,
– konkurentsieelise ning eristumispunktide täpsem määratlemine ja sõnastamine,
– ühtlustatud ning efektiivsem turunduskommunikatsioon,
– teadlik ja sihipärane brändi juhtimine.

Kokkuvõttes annab brändi audit ülevaate brändi hetkeolukorrast, selle tugevustest ja nõrkustest ja positsioonist turul ning aitab brändi paremini teadlikult ja sihipäraselt juhtida.

 

Milline näeb välja auditi protsess?

Auditeerimise viise on erinevaid. Meie poolt kasutatava Kelleri mudeli järgi jaguneb brändi audit kaheks osaks:

1. Brändi inventuur uurib brändi identiteeti ehk kõike seda, mida ettevõte ise enda kohta avaldanud on ning millise pildi ta oma kommunikatsiooni (reklaamid, pressiteated, sotsiaalmeedia, kodulehekülg jms) ja muude turundusmeetmete (hind, tooted ja nende omadused, müügikohad) põhjal endast ja oma toodetest loonud on. Inventuuri läbiviimise meetodiks on intervjuud brändi juhi ja ettevõtte teiste juhtivtöötajatega, mida täiendab brändi ja tarbija kokkupuutepunktide vaatlus. Brändi inventuur annab vastuse küsimusele milliseid tooteid ettevõte hetkel pakub ning milline on nende turundus ja bränding. See hõlmab endas kõigi olemasolevate brändi elementide kirjeldamist ning hindamist. Lisaks võib eraldi vaadelda ja analüüsida konkureerivaid brände. Tulemuseks on ülevaade brändi identiteedi kooskõlast või vastuoludest kõikide vaadeldud toodete ja toetusmeetmete raames, tugevused ja nõrkused ning võimalused positsiooni parendamiseks.

2. Brändi uuring annab ülevaate brändi tegelikust kuvandist ehk sellest, mida tegelikult arvavad ja tunnevad brändist ettevõtte kliendid ja teised seotud huvigrupid. Kuna brändi tegelik kuvand ei pruugi kokku langeda ettevõtte poolt soovitud brändi identiteediga aitab brändi uuring tuvastada lahknevused soovitud identiteedi ja tegeliku kuvandi vahel. Brändi uuringu läbiviimiseks on erinevaid meetodeid, kasutada võib klienditeenindajate küsitlemist, etnograafilist vaatlust, kliendiküsitlusi ning teisi kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid uuringumeetodeid.

Auditi võtab kokku tulemuste analüüs ja soovitused brändi positsiooni parandamiseks.

VIITED:
1 Keller, K. L. 2013. Stretegic Brand Management. Building, Measuring, and Managing Brand Equity. Fourth Ed. Pearson Education

Telli brändi audit

Viime läbi brändi auditi, teostades brändi inventuuri ja/või brändi uuringu (võimalik tellida eraldi). Auditi tulemuseks on põhjalik kirjalik dokument brändi hetkeolukorra kohta koos soovituste ja ettepanekutega brändi positsiooni parandamiseks.
brändi audit
Jaga seda lehekülge

Kõik turundusteenused ühest kohast

Väikeettevõtetele pakume eraldi turunduse juhtimise täisteenust fikseeritud kuutasu eest. Võta meiega ühendust ja leiame koos Teile sobiva lahenduse.

Võta ühendust

Kasutades seda kontaktvormi nõustute oma andmete edastamise, salvestamise ja töötlemisega käesoleva veebilehekülje poolt.

VÕTAME VASTU UUSI PROJEKTE, KÜSI PAKKUMIST!

Kui sul on küsimusi meie poolt pakutavate teenuste kohta või soovid saada hinnapakkumist, saad seda kiiresti ja mugavalt teha täites kõrvaloleva ankeedi või võttes ühendust allolevatel kontanktandmetel.

E-post: info@rapp.ee
Messenger: m.me/rappmarketing

RÄPP OÜ (reg. nr. 14269929)
Arveldusarve: Swedbank EE522200221066987218